Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi interneto parduotuve https://klausuciualus.lt/ (toliau – E-parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas registruojasi, renkasi, užsako E-parduotuvėje siūlomas prekes, taip pat kai kitais būdais naudojasi E-parduotuve.

1.2. E-parduotuvės savininkas, valdytojas ir prekių pardavėjas yra uždaroji akcinė bendrovė „Armeniukas“, veiklos adresas Rožių g. 2, 74408 Klausučių k., Jurbarko r. sav., Lietuva, juridinio asmens kodas 258171470, PVM mokėtojo kodas LT581714716 (toliau – Pardavėjas). Pirkėjo Maisto tvarkymo pažymėjimo Nr.17, išdavimo data: 2013-07-25. Pažymėjimo kopiją galite rasti čia.

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse vadinamas bet kuris asmuo, besinaudojantis E-parduotuve (toliau – Pirkėjas). Patekti į E-parduotuvę, registruotis ir pirkti E-parduotuvėje (užsiregistravus ir neužsiregistravus) turi teisę tik fiziniai asmenys, sulaukę 20 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Pažymėtina, kad E-parduotuvės prekės – alkoholiniai gėrimai. Dėl šios priežasties Pardavėjas, siekdamas užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi bei išvengti situacijų, kai užsakymą dėl alkoholinių gėrimų įsigijimo pateikia įstatyme reikalaujamo amžiaus (20 metų) nesulaukęs asmuo, lankytis ar registruotis E-parduotuvėje suteikia galimybę tik šio teisės aktuose nustatyto amžiaus sulaukusiems fiziniams asmenims. Asmens amžius tikrinamas ir patenkant į E-parduotuvę (fizinis asmuo turi iššokusiame lange patvirtinti, kad yra sulaukęs 20 metų amžiaus), taip pat, prieš apmokėjimą ir kurjeriui perduodant prekes Pirkėjui asmeniškai.

1.4. Užsiregistruodamas ir/arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti E-parduotuvėje, t. y. atitinka Taisyklėse ir teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus atitinkamų prekių įsigijimui, įskaitant amžiaus, veiksnumo ir kitus.
1.5. Pirkėjui patvirtinant užsakymą (nepriklausomai nuo to, ar jis perka prekes prisiregistravęs, ar neprisiregistravęs) šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties dalimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
1.6. Pirkėjas neturi teisės E-parduotuvėje pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsiregistravus arba užsisakius prekių E-parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas tuo pačiu susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, Pirkėjas nėra registruojamas E-parduotuvėje ir negali įsigyti prekių (nepriklausomai nuo to, ar jis siekia pirkti prekes prisiregistravęs, ar neprisiregistravęs).
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui perkant E-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios kiekvieno naudojimosi E-parduotuve metu (pvz., registracijos metu, kiekvieno atskiro užsakymo pateikimo momentu), todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija kiekvieno tokio naudojimosi metu.
1.8. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu ir neprisiima jokios rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo informavimo pareigas.
1.9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas E-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti E-parduotuvės ar Pardavėjo stabiliam ir (arba) saugiam darbui. Pardavėjas, atsižvelgdamas į E-parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti ir registruotų Pirkėjų skaičių.
1.10. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą, atsižvelgdamas į turimų prekių likučius ir kitas su prekėmis susijusias aplinkybes. Tais atvejais, kai Pardavėjas atsisako vykdyti jau pateiktą ir apmokėtą užsakymą, pinigai Pirkėjui grąžinami šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.
1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad E-parduotuvė veiks visą laiką bei kad ji veiks be trukdžių. Tačiau tai nepanaikina atsakomybės ar įsipareigojimų, teisės aktuose Pardavėjui numatytų kaip pirkimo – pardavimo sutarties šaliai.
1.12. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sudarytos sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos aplinkybių išnykimo, pranešdamas Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo apie tai pranešdamas Pardavėjui. Egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybėms, tačiau galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2.1. Užsisakyti prekes E-parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje E-parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje E-parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo E-parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas E-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie šioje el. parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys privalo būti ištrinami iš E-parduotuvės sistemos ne vėliau kaip per 3 tris darbo dienas nuo gauto raštiškos Pirkėjo pareikalavimo, išsiųsto E-parduotuvės administratoriui elektroniniu paštu info@klausuciualus.lt.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E-parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su E-parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti dėl Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo vartojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo E-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E-parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
5.1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM ir tara. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes sumokėdamas visą sumą, naudodamasis Paysera mokėjimų sistema, laikantis šios sistemos valdytojo skelbiamų taisyklių, taip pat – atsiskaitymo metu išvardintų bankų elektronine bankininkystės sistema (banklink).
5.3. Sistemai nepranešus apie atliktą mokėjimą vienų iš aukščiau nurodytų būdų, užsakymas nepradedamas vykdyti.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS
6.1. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, kurio dydis nurodytas E-parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės, svorio ar (arba) pristatymo termino. Tai, koks pristatymo mokestis taikomas konkrečiam užsakymui, nurodoma E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu.
6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti, keisti ar panaikinti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių E-parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti (toliau – Minimali užsakymo suma). Minimali užsakymo suma, jei tokia būtų taikoma, nurodoma E-parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis. Tuo atveju, jei Taisyklėse ir E-parduotuvėje nurodoma skirtinga Minimali užsakymo suma, Pirkėjas ir Pardavėjas privalo vadovautis E-parduotuvėje nurodyta informacija.
6.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.
6.4. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie negautas prekes.
6.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos E-parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekių pristatymo adresu būtų asmuo, atitinkantis visus prekių įsigijimui taikomus reikalavimus (įskaitant amžiaus, blaivumo, veiksnumo).
6.6. Prekės įprastai pristatomos per 3 d. d. nuo užsakymo apmokėjimo momento, išskyrus karantino ir prieššventinius periodus, kada prekės gali vėluoti iki 5 d. d. ir daugiau.
6.7. Tuo atveju, jei Pirkėjas nurodytu pristatymo adresu nerandamas, kurjeris laukia ne ilgiau nei 5 (penkias) minutes nuo atvykimo nurodytu adresu momento. Tokiu atveju laikoma, kad prekės negalėjo būti perduotos Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės.
6.8. Prekės perduodamos pačiam Pirkėjui arba kitam užsakymo adresu esančiam asmeniui, galinčiam teisėtai priimti prekes ir pasakiusiam kurjeriui sms žinute gautą siuntos kodą. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjo ar jo atstovo nėra pristatymo adresu ir jis neatvyksta per 5 (penkias) minutes nuo kurjerio atvykimo momento, Pirkėjas registruodamasis E-parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, paaiškėja, kad Pirkėjas ar jo atstovas pateikė melagingą informaciją ir jis yra nesulaukęs amžiaus, pagal teisės aktus privalomo tokių prekių įsigijimui, Pirkėjas ar jo atstovas pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą, Pirkėjas ar jo atstovas nenurodė atsiųsto siuntos kodo), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida (pvz., nemokamas pristatymas perkant prekių už nustatytą sumą), tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
6.9. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui tik leidžiamu prekių užsakyme esančių prekių perdavimo Pirkėjui metu. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos to užsakymo prekės Pirkėjui gali būti pristatomos darbo dienomis ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., savaitgalį ir rugsėjo 1 d. alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
6.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.11. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę kartu su Pirkėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
6.12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai kurjerį. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti kurjerio nurodytu būdu (pvz., dokumente arba įrašu specialiame įrenginyje). Pinigai už tokias prekes grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informavimo apie nepriimtas prekes. Per tokį pat terminą grąžinamos ir už nepristatytas prekes Pirkėjo sumokėtos lėšos.
6.13. Egzistuojant įstatymo pagrindu kylančiai Pardavėjo pareigai užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai būtų perduodami ne jaunesniems nei 20 metų amžiaus asmenims, kurjeris prekių perdavimo momentu pateiks Pirkėjui prekių priėmimo-perdavimo dokumentą, kuriame Pirkėjas ar kitas teisėtai prekes priimantis asmuo nurodo savo duomenis (asmens vardas, pavardė ir amžių) bei pasirašęs perduoda kurjeriui. Šio dokumento tikslas – įrodymas valstybės institucijoms apie įvykdytą pareigą tikrinti alkoholinius gėrimus priimančio asmens amžių.

7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
7.1. Visų E-parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
7.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už E-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
7.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų nuostatose.
7.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
7.6. Skundai dėl pristatytų ne tų prekių ar nepristatytų prekių, taip pat dėl netinkamos prekių prekinės išvaizdos, ženklinimo ar vizualiai matomų pakuotės viduje esančių kokybės trūkumų nurodomi prekes pristatančiam kurjeriui. Skundai dėl netinkamos prekių kokybės, kurios Pirkėjas ar jo atstovas negali pastebėti prekių priėmimo metu, teikiami Pardavėjui el. paštu: info@klausuciualus.lt. Pardavėjas atsako Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo, išskyrus atvejus, kai per šį terminą negali atsakyti dėl objektyvių priežasčių (pvz., laukiama tyrimo atsakymo iš prekės gamintojo ir pan.).

8. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos tik tuo atveju, kai pristatytos prekės yra nekokybiškos. Apie sutarties nutraukimą Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui el. paštu: info@klausuciualus.lt.
8.2. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas, kai Pirkėjas naudojasi sutarties atsisakymo teise, vykdomas vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Pirkėjui pristatytų greitai gendančių prekių kokybė netinkama, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@klausuciualus.lt arba telefonu: +37062568997. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.
8.3. Dėl Pirkėjo jau priimtų ir vėliau šių Taisyklių nustatytais atvejais grąžinamų Pardavėjui prekių, Pirkėjas iš anksto turi suderinti su Pardavėju prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su nekokybiškų prekių grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.
8.4. Siekdamas grąžinti nekokybiškas prekes, Pirkėjas privalo pateikti prekių nuotraukas.
8.5. Sutarties atsisakymo atveju grąžinamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, banderolės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
8.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau grąžintas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Pinigai negrąžinami tol, kol Pirkėjas negrąžino prekių.
8.7. Grąžinant nekokybiškas prekes, Pirkėjui jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Fizinių asmenų – tiek užsiregistravusių Pirkėjų, tiek neužsiregistravusių Pirkėjų – asmens duomenys yra tvarkomi pagal Privatumo politiką. Visos užklausos bei skundai, susiję su fizinių asmenų asmens duomenimis turi būti siunčiami info@klausuciualus.lt.
9.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
9.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.6. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją el. paštu info@klausuciualus.lt bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

KONTAKTAI

+370 686 94767

info@klausuciualus.lt
UAB "ARMENIUKAS"

Gintautas Kunčiūnas

Įmonės kodas: 258171470

Rožių g. 2

Klausučių k., LT-74408

Jurbarko. r.
0
Krepšelis tuščias

Krepšelis tuščias

Parduotuvė
Powered by Caddy